Bishop Meshack Kaanake wa kanisa ya Methodist na umwe wa baria bareganaga na utongeria bwa Joseph Ntombura netite na mbere kurumiira nibeberie Ntombura utongeriene bwa kanisa iu na kubunenkanira kiri mutongeria wa tene Stephen Kanyaru abugwatira.

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!